Σχετικά

Στόχοι του έργου είναι:

Το PROGEDI θα ωφελήσει άμεσα τις ομάδες-στόχο:

Υπάλληλοι ανθρώπινου δυναμικού, διευθυντές προσλήψεων και ανώτερα στελέχη επιλεγμένων ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε τομείς με προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι ανέπτυξαν ασυνείδητες προκαταλήψεις κατά την εκπαίδευση τους για την πρόσληψη προσωπικού.

Στελέχη του δημόσιου τομέα από φορείς της κεντρικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την ανάπτυξη ικανοτήτων στη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη, βάση των αναγκών, με γενικό στόχο την προώθηση μακροπρόθεσμων οργανωτικών αλλαγών.

Κοινοτικές οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα υποεκπροσωπούμενων ομάδων, όπως γυναίκες, μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, άτομα μεταναστευτικής καταγωγής, άτομα με σωματική ή ψυχική αναπηρία, μέσω της εκπροσώπησής τους σε συμβουλευτικά εργαστήρια για τους στόχους του έργου.

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, στον ακαδημαϊκό χώρο και σε επιλεγμένους φορείς του δημόσιου τομέα δημιουργούν πλατφόρμες διαλόγου για διαβούλευση και ανατροφοδότηση με στόχο τη δημιουργία μιας κουλτούρας συζήτησης και αλληλεπίδρασης που θα οδηγήσει σε χώρους εργασίας και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς,

Σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της διαχείρισης της διαφορετικότητας και της ένταξης και ειδικότερα στα αντιπροσωπευτικά παραρτήματα της Χάρτας Διαφορετικότητας άλλων κρατών μελών της ΕΕ με στόχο την προώθηση της διασυνοριακής μάθησης και της διακρατικής συνεργασίας για την προώθηση κοινών αξιών σχετικά με την διαφορετικότητα και την ένταξη.

Οι καινοτόμες πτυχές του έργου PROGEDI έγκεινται:

Στην προσαρμογή των πρωτοβουλιών διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους φορείς του δημόσιου τομέα που ανταποκρίνονται στις διαπιστωμένες ανάγκες, ενώ τα εργαλεία και οι πόροι που δημιουργήθηκαν, όπως ο οδηγός για την ασυνείδητη προκατάληψη κατά τις προσλήψεις και τα προσαρμοσμένα προγράμματα σπουδών για τον δημόσιο τομέα, θα θέσουν τη βάση για μελλοντικές πρωτοβουλίες.

Σε μια ετερόκλητη κοινοπραξία φορέων με συμπληρωματική εμπειρία και συμμετοχή: ο εκπρόσωπος της Χάρτας Διαφορετικότητας στην Ελλάδα (ΚΕΑΝ), ένας οργανισμός με καινοτόμες εσωτερικές πρακτικές διαφορετικότητας, ισότητας και ένταξης(IRC Hellas) και μια οργάνωση που ιδρύθηκε από άτομα διαφορετικής καταγωγής και εργάζεται για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνία (G2RED).

Στη δημιουργία χώρου για διάλογο με διαθεματική προσέγγιση μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων μερών που πρέπει να συμμετέχουν και να ενισχυθούν μέσω μιας προσέγγισης τριών επιπέδων: Τα εργαστήρια διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη θα ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των κοινοτήτων των υποεκπροσωπούμενων ομάδων και των φορέων χάραξης πολιτικής· οι συνεδρίες διαλόγου θα ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και η πρώτη έκθεση καριέρας για τη διαφορετικότητα θα φέρει σε επαφή διαφορετικά άτομα που αναζητούν εργασία και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Πληροφορίες

Η διαφορετικότητα και η ισότητα αποτελούν βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και όλο και περισσότερο οι πολιτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων έχουν προχωρήσει με την ΕΕ να ενσωματώνει την ισότητα στις πολιτικές και τις σημαντικές πρωτοβουλίες. Πρόσφατες προσπάθειες, όπως η στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2026, το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του ρατσισμού 2020-2027 και η στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025, υπογραμμίζουν τη σημασία της πρόληψης και της αντιμετώπισης όλων των μορφών διακρίσεων. Η ΕΕ προχώρησε επίσης στη δημιουργία νομικής προστασίας για τις μειονότητες στην αγορά εργασίας με νομοθετικά μέσα, όπως η οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση (Employment Equality Directive) και η οδηγία για τη φυλετική ισότητα (Race Equality Directive). Σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ να υιοθετήσουν έναν μαθησιακό προσανατολισμό προς τη διαφορετικότητα, η ΕΕ προωθεί επίσης τη διαχείριση της διαφορετικότητας μέσω πρωτοβουλιών όπως η πλατφόρμα της ΕΕ για τις Χάρτες Διαφορετικότητας που ξεκίνησε το 2010.

Στην Ελλάδα, η ομοιομορφία του εθνικού και θρησκευτικού προφίλ του πληθυσμού της - το 93% του οποίου είναι Έλληνες - έχει οδηγήσει τις συζητήσεις για τη διαχείριση της διαφορετικότητας και της ένταξης να επικεντρώνονται κυρίως στη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια σφαίρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης γυναικών στην ΕΕ, 51,8%, ενώ οι άνδρες καταλαμβάνουν συντριπτικά τις διοικητικές θέσεις, με τις γυναίκες να αποτελούν λιγότερο από το ένα τρίτο των διευθυντικών στελεχών στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, το δημογραφικό μείγμα έχει αλλάξει ραγδαία τα τελευταία χρόνια - οι μετανάστες και η δεύτερη γενιά μαζί με τη συνεχιζόμενη λεγόμενη προσφυγική κρίση, διαμορφώνουν ένα τοπίο εργατικού δυναμικού με όλο και πιο διαφορετικές φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές καταβολές και νομικές καταστάσεις. Ενδεικτικά, το 2020, το 8,5% του πληθυσμού (906.300) ήταν μη Έλληνες, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών (730.000) να είναι πολίτες χώρας εκτός ΕΕ. Το πολιτικό κλίμα αλλάζει επίσης από τη δέσμευση της Ελλάδας να συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ατόμων με διαφορετικές ταυτότητες και χαρακτηριστικά.